Tingimused

1. Kuidas tellida?

1.1 Tellimuse vormistamiseks tuleb avalehel täita varuosa päringu vorm.

1.2 Seejärel otsitakse teile päringu vormi sisestatud infost lähtuvalt kõige parema hinnaga konkreetne varuosa.

1.3 Võtame teiega ühendust. Kui olete tootest huvitatud, väljastame ettemaksu arve ja lepime kokku tarneviisi (Smartpost, Omniva, kullerteenus).

Kohaletoimetamine on TARTU PIIRES  TASUTA.

1.4 Tellimus jõuab teieni 1-3 tööpäeva jooksul alates ettemaksu laekumisest Riimber OÜ kontole.

1.5 Müügileping loetakse sõlmituks arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Riimber OÜ arvelduskontole.

2. Kaupade tagastamine

2.1 Kui ostetud kaup Ostjale mingil põhjusel ei sobi, siis on Ostjal võimalus toode tagastada. Kauba tagastamise (vahetamise) avalduse saab esitada 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba üleandmise kuupäevast. Ostja on kohustatud saatma Müüja e-posti aadressile info@riimber.ee vastava selgitusega elektroonilise kirja “tagastamise nõudega”. Toodete tagastamisel on kohustuslik märkida tellimuse numbri, tagastamispõhjus, oma panga arvelduskonto ning aadress, kus asub kaup.

2.2 Juhul, kui ei ole saadud Müüja kirjalikku kinnitust, et võib kaupa tagasi saata, või Ostja on omavoliliselt ilma mõlemapoolse nõusolekuta saatnud Kauba Müüja lattu, ei ole Müüja edaspidi Kauba eest vastutav.

2.3 Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong, kui see on nõutud.

2.4 Tellimusest taganemise korral tagastatakse Ostjale ostu eest tasutud summa millest Ostja kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ulatuses. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Ostja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba jõudmisest meieni.

2.5 Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada või kui kaup ei vasta Ostja tellimuses olevale tootele, siis Riimber OÜ on kohustatud toote võimalikult kiiresti ümber vahetama. Juhul, kui Ostja kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada ning Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse. Raha tagastatakse Ostja arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul peale vastavasisulise avalduse saamist.

2.6 Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Juhul, kui pakend puudub, on määrdunud või rikutud, on Müüjal õigus keelduda Kauba tagastamisest. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Riimber OÜ, ning toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Ostja süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Riimber OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga, või kaupa mitte vastu võtta.

3. Õigused ja kohustused

3.1 Müüja on kohustatud tarnima Kaupa vastavalt Tellimuse tingimustele.

3.2 Müüja on kohustatud garanteerima Kauba kvaliteedi vastavuse.

3.3 Juhul, kui Tellimuse täitmise ajal muutuvad Kauba tarnetähtajad ja/või hinnad, Müüja on kohustatud, viivitamatult informeerima Ostjat tarne tingimuste muudatuste kohta ja saama Ostja nõusolek uute Tellimuse tingimuste rakendamiseks.

3.4 Müüja on kohustatud andma täielikku informatsiooni Kauba ja selle tootja kohta.

3.5 Müüjal on õigus keelduda pretensioonide vastuvõtmisest Kauba mittevastavuse kohta ja Kauba tagastamise nõuete vastuvõtmisest juhul, kui Kaubal on visuaalsed defektid, mis raskendavad Kauba edasimüüki ja/või tagastamist Kauba tootjale.

3.6 Ostja on kohustatud vormistama Tellimus, mis sisaldab Kauba täpset kirjeldust, Kauba numbrit tootja kataloogi järgi või kõiki sobiva Kauba leidmiseks vajalikke auto andmeid (auto VIN-kood, tüüp ja mootori number, käigukasti tüüp, kere komplektatsioon jne.)

3.7 Ostja on kohustatud tasuma Kauba eest arvel märgitud summa ulatuses.

3.8 Ostjal on õigus nõuda Müüjalt makstud summa tagastamist, kui Müüja ei saa täita Tellimuse tingimusi.

3.9 Ostjal on õigus esitada pretensioone Kauba kasutamise käigus tekkinud rikete kohta Kauba tootjagarantii kehtivuse perioodil. Pretensioonide rahuldamine toimub tootja sätestatud korras ja põhineb konkreetse piirkonna volitatud esindaja otsusel.

4. Garantii kohustused

4.1 Kõikidel Riimber OÜ-lt ostetud Kaupadel on tootjagarantii. Garantii autode uutele varuosadele kehtib 6 kuud kuni 5 aastat, vastavalt tootja poolt pakutud garantiile. Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvalp (filtrid, küünlad jne.) lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule.

4.2 Garantii kehtib alates hetkest, kui Ostja võtab Kauba vastu. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

4.3 Müüjal on õigus tootjadefektiga Kaup välja vahetada või maksta tagasi Ostja poolt tasutud raha.

4.4 Toote defekti ilmnemisel kohustub Ostja teavitama Riimber OÜ-d probleemist e-posti aadressil info@riimber.ee ja esitama kõik nõutavad dokumendid. E-kirjas on kohustuslik märkida: vealine toode, tellimuse numbri ja toote ostmise kuupäev, toote kasutuselevõtu kuupäev, kasutusel olnud aeg kilomeetrit, kasutuskoht (auto mark, valmistusaasta, reg-nr), täpne vea selgitus ja põhjus (ei aktsepteerita selgitusi nagu katki, ei tööta jne), oma panga arvelduskonto, lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-nadala jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Riimber OÜ-lt toote vahetamist. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong, kui see on nõutud, samuti maksedokument, mis kinnitab teenuste eest tasumist (kassakviitungi koopia), teenuse ekspertiisi kokkuvõte Kauba riknemiste põhjuste kohta.

4.5 Garantiimenetlust saame teostada ainult autoesinduste diagnostikaakti alusel.

4.6 Juhul, kui Müüa ja Ostja vahel tekib vaidlus Kauba rikete põhjuste kohta, on Müüjal õigus viia läbi Kauba kvaliteedikontroll (ekspertiis). Kui Kauba kvaliteedikontrolli (ekspertiisi) tulemusena selgub, et Kauba rikete põhjuseks ei ole tootjadefekt, vaid muud faktorid, mille eest Müüja ei ole vastutav, tagastatakse kaup Ostjale. Kõik Kauba kvaliteedi kontrolliga (ekspertiisiga) seotud Müüja kulud tasub Ostja.

4.7 Riimber OÜ ei huvita lisakulud, mis tekivad kauba asendamisega garantiiajal (transport, postikulu, varuosa monteerimist, ekspertiis ja demonteerimist jne).

4.8 Riimber OÜ ei vastuta:

1). Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2). Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

3). Ostja süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest.

4). Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

5). Müra olemasolu (krigistamist, vilistamist) pidurites.

6). Välised klaaside, korpuse ja valgustusseadmete vigastused.

7). Kuluvate detailide ja materjalide (õli, filtrite, kaitsete, pirnide jne.) puhul.

5. Poolte vastutus

5.1 Pooled oma kohustuste täitmise eest vastutavad käesolevates Kasutustingimustes ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

5.2 Riimber OÜ ei kompenseeri moraalset kahju ja mittekasutatud võimalusi, mida võib tekitada Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

5.3 Pooled on vabastatud osaliselt või täielikult mittetäidetud kohustuste eest, kui täitmise võimalus on tingitud vääramatust jõust, milleks loetakse: sõda või sõjaline tegevus, maavärin, üleujutus, tulekahju või muu loodusõnnetus, muudatused riigiorganite poolt antavates seadustes, muudatused tolliseadustes, impordi või ekspordi keeld, mille tekkimise eest kumbki Pool ei ole vastutav. Kumbki Pool on kohustatud teist poolt koheselt kirjalikus vormis teavitama vääramatu jõu olukorra tekkimisest ja esitama vastava asutuse poolt väljastatud dokumendi, mis kinnitab sellise olukorra tekkimist.

6. Muud tingimused

6.1 Kõik Poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

6.2 Tingimused jõustuvad hetkest, mil Ostja kinnitab oma tingimustega nõusolekut, vajutades vastavale lahtrile enne päringu saatmist. Juhul, kui Ostja ei kinnita oma nõusolekut tingimustega, ei ole võimalik Tellimust teostada.

6.3 Kõiki ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.